Artikel 1 – Definities

Vandendriessche Fabienne: Vandendriessche Fabienne, gevestigd te Roeselare, Ondernemingsnr. 0676.435.9333

Klant: degene met wie Vandendriessche Fabienne een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: Vandendriessche Fabienne en Klant samen.

Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen,  bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Vandendriessche Fabienne.

Vandendriessche Fabienne en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
Vandendriessche Fabienne en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Prijzen

Vandendriessche Fabienne hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

Vandendriessche Fabienne mag de prijzen van haar diensten en producten op haar website en in andere uitingen altijd wijzigen.
Vandendriessche Fabienne en de Klant spreken voor een dienstverlening door Vandendriessche Fabienne een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

Vandendriessche Fabienne moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

Vandendriessche Fabienne mag de prijzen jaarlijks aanpassen.

Vandendriessche Fabienne zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.

Een consument mag de overeenkomst met Vandendriessche Fabienne ongedaan maken wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel 4 – Recht van reclame

Wanneer de Klant in verzuim is, mag Vandendriessche Fabienne het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.

Vandendriessche Fabienne maakt gebruik van haar recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.

Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan Vandendriessche Fabienne, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Een consument mag een aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer:

 • het product is gebruikt
 • het een product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • het een product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, zoals ondergoed en badkleding
 • de verzegeling niet intact is, wanneer het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud zoals dvd’s of cd’s
 • het product of dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft
 • het product een los tijdschrift of losse krant is
 • het een spoedreparatie betreft
 • het weddenschappen of loterijen betreft
 • de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 • het een dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien

De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:

 • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
 • zodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten
 • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar fabienne.vandendriessche@gmail.com.

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Vandendriessche Fabienne, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Artikel 6 – Vergoeding van bezorgkosten

Wanneer de consument op tijd zijn aankoop heeft herroepen en op tijd de volledige bestelling naar Vandendriessche Fabienne heeft geretourneerd, dan zal Vandendriessche Fabienne eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Vandendriessche Fabienne voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Artikel 7 – Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de Klant de kosten daarvoor.

Artikel 8 – Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de Klant de kosten daarvoor.

Artikel 9 – Opschortingsrecht

Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 10 – Verrekening

Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan Vandendriessche Fabienne te verrekenen met een vordering op Vandendriessche Fabienne.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

Vandendriessche Fabienne blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van Vandendriessche Fabienne met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.

Tot die tijd in lid 1 kan Vandendriessche Fabienne gebruikmaken van haar eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren.

Wanneer Vandendriessche Fabienne gebruik maakt van haar eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Vandendriessche Fabienne van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 12 – Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Levering vindt plaats bij Vandendriessche Fabienne, tenzij anders wordt afgesproken.

Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag Vandendriessche Fabienne haar verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.

Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan Vandendriessche Fabienne kan tegenwerpen.

Artikel 13 – Levertijd

De levertijden van Vandendriessche Fabienne zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.

De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Vandendriessche Fabienne.

De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Vandendriessche Fabienne later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer Vandendriessche Fabienne niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en Vandendriessche Fabienne iets anders hebben afgesproken.

Artikel 14 – Transportkosten

De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en Vandendriessche Fabienne schriftelijk iets anders hebben afgesproken.

Artikel 15 – Verpakking en verzending

Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Vandendriessche Fabienne niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan Vandendriessche Fabienne. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Vandendriessche Fabienne niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Artikel 16 – Bewaring

Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.

Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 17 – Garantie

Wanneer de Klant en Vandendriessche Fabienne een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Vandendriessche Fabienne enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die Vandendriessche Fabienne levert, gaat over op de Klant zodra deze juridisch of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product voor de Klant in ontvangst neemt.

Artikel 18 – Uitvoering van de overeenkomst

Vandendriessche Fabienne voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.

Vandendriessche Fabienne mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.

De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.

De Klant moet ervoor zorgen dat Vandendriessche Fabienne op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

Zorgt de Klant er niet voor dat Vandendriessche Fabienne tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 19 – Informatieverstrekking door de Klant

De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Vandendriessche Fabienne.

De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Vandendriessche Fabienne de betreffende bescheiden.

Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Vandendriessche Fabienne redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 20 – Vrijwaring

De Klant vrijwaart Vandendriessche Fabienne tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Vandendriessche Fabienne geleverde producten en/of diensten.

Artikel 21 – Klachten

De Klant moet een door Vandendriessche Fabienne geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Vandendriessche Fabienne daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.

Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Vandendriessche Fabienne hiervan op de hoogte stellen.

De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Vandendriessche Fabienne hierop gepast kan reageren.

De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Vandendriessche Fabienne.

Artikel 22 – Ingebrekestelling

De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Vandendriessche Fabienne.

De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Vandendriessche Fabienne ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 23 – Aansprakelijkheid Klant

Wanneer Vandendriessche Fabienne een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 24 – Aansprakelijkheid Vandendriessche Fabienne

Vandendriessche Fabienne is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

Wanneer Vandendriessche Fabienne aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.

Vandendriessche Fabienne is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

Wanneer Vandendriessche Fabienne aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 25 – Vervaltermijn

Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Vandendriessche Fabienne vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

Artikel 26 – Ontbinding

De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Vandendriessche Fabienne toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.

Is de nakoming van de verplichtingen door Vandendriessche Fabienne nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Vandendriessche Fabienne in verzuim is.

Vandendriessche Fabienne mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Vandendriessche Fabienne kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 27 – Overmacht

Een tekortkoming van Vandendriessche Fabienne kan door de Klant niet aan Vandendriessche Fabienne worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.

Onder de overmachtsituatie in valt onder meer ook:

 • een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
 • wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
 • stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
 • computer­virussen
 • stakingen
 • overheidsmaatregelen
 • vervoersproblemen
 • slechte weersomstandigheden
 • werkonderbrekingen

Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Vandendriessche Fabienne 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Vandendriessche Fabienne deze kan nakomen.

Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Vandendriessche Fabienne de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.

Vandendriessche Fabienne hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Vandendriessche Fabienne hiervan voordeel heeft.

Artikel 28 – Wijziging overeenkomst

Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Vandendriessche Fabienne de overeenkomst aanpassen.

Artikel 29 – Wijziging algemene voorwaarden

Vandendriessche Fabienne mag deze algemene voorwaarden wijzigen.

Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Vandendriessche Fabienne altijd doorvoeren.

Ingrijpende wijzigingen zal Vandendriessche Fabienne zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.

Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 30 – Overgang van rechten

De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Vandendriessche Fabienne aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Vandendriessche Fabienne.

Artikel 31 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.

Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Vandendriessche Fabienne bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 32 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Vandendriessche Fabienne is Belgisch recht van toepassing.

De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Vandendriessche Fabienne is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Vandendriessche Fabienne, tenzij de wet iets anders bepaalt.


Opgesteld op 03 februari 2024.